သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • နာရီေပါင္း ေထာင္ခ်ီေသာ…

    - အေရွ့တုိင္းရုပ္ရွင္မ်ား

    - ဇာတ္လမ္းတိုမ်ား

    - အင္တာတိန္းမန္႔မ်ား

  • တိက်ေသာ ျမန္မာစာတန္းထိုးျဖင့္
  • အပိုင္းအစမွ အဆံုးထိ
  • အကန္႔အသတ္မရွိ ၾကည့္ခြင့္
ေမတၱာရင္ခြင္
အပိုင္း- 122 (2017)

အခန္း ၁
29:20
အခန္း ၂
29:12
အခန္း ၃
29:20
အခန္း ၄
29:08
အခန္း ၅
29:12
အခန္း ၆
29:16
အခန္း ၇
28:56
အခန္း ၈
27:40
အခန္း ၉
29:08
အခန္း ၁၀
28:36
အခန္း ၁၁
29:16
အခန္း ၁၂
29:16
အခန္း ၁၃
29:16
အခန္း ၁၄
29:44
အခန္း ၁၅
29:28
အခန္း ၁၆
28:24
အခန္း ၁၇
29:24
အခန္း ၁၈
29:20
အခန္း ၁၉
29:20
အခန္း ၂၀
29:20
အခန္း ၂၁
29:12
အခန္း ၂၂
28:40
အခန္း ၂၃
29:20
အခန္း ၂၄
29:08
အခန္း ၂၅
29:24
အခန္း ၂၆
29:20
အခန္း ၂၇
29:16
အခန္း ၂၈
30:04
အခန္း ၂၉
29:20
အခန္း ၃၀
28:20
အခန္း ၃၁
29:00
အခန္း ၃၂
29:20
အခန္း ၃၃
29:20
အခန္း ၃၄
29:20
အခန္း ၃၅
29:20
အခန္း ၃၆
29:20
အခန္း ၃၇
29:20
အခန္း ၃၈
29:20
အခန္း ၃၉
29:20
အခန္း ၄၀
29:24
အခန္း ၄၁
29:52
အခန္း ၄၂
29:40
အခန္း ၄၃
29:56
အခန္း ၄၄
30:56
အခန္း ၄၅
29:20
အခန္း ၄၆
29:20
အခန္း ၄၇
29:20
အခန္း ၄၈
29:20
အခန္း ၄၉
30:52
အခန္း ၅၀
29:04
အခန္း ၅၁
29:52
အခန္း ၅၂
29:16
အခန္း ၅၃
29:24
အခန္း ၅၄
29:04
အခန္း ၅၅
30:24
အခန္း ၅၆
31:56
အခန္း ၅၇
30:20
အခန္း ၅၈
30:44
အခန္း ၅၉
29:24
အခန္း ၆၀
29:16
အခန္း ၆၁
29:20
အခန္း ၆၂
29:24
အခန္း ၆၃
30:20
အခန္း ၆၄
29:20
အခန္း ၆၅
29:24
အခန္း ၆၆
30:56
အခန္း ၆၇
30:56
အခန္း ၆၈
30:56
အခန္း ၆၉
30:52
အခန္း ၇၀
30:56
အခန္း ၇၁
31:24
အခန္း ၇၂
31:32
အခန္း ၇၃
30:56
အခန္း ၇၄
30:44
အခန္း ၇၅
30:16
အခန္း ၇၆
30:16
အခန္း ၇၇
30:12
အခန္း ၇၈
31:12
အခန္း ၇၉
29:44
အခန္း ၈၀
29:44
အခန္း ၈၁
29:44
အခန္း ၈၂
30:44
အခန္း ၈၃
29:16
အခန္း ၈၄
29:12
အခန္း ၈၅
29:12
အခန္း ၈၆
29:16
အခန္း ၈၇
29:12
အခန္း ၈၈
29:56
အခန္း ၈၉
30:56
အခန္း ၉၀
31:00
အခန္း ၉၁
30:24
အခန္း ၉၂
29:12
အခန္း ၉၃
29:04
အခန္း ၉၄
29:20
အခန္း ၉၅
29:20
အခန္း ၉၆
29:20
အခန္း ၉၇
29:24
အခန္း ၉၈
29:20
အခန္း ၉၉
29:24
အခန္း ၁၀၀
29:24
အခန္း ၁၀၁
29:32
အခန္း ၁၀၂
29:24
အခန္း ၁၀၃
29:24
အခန္း ၁ဝ၄
29:24
အခန္း ၁၀၅
29:24
အခန္း ၁၀၆
30:04
အခန္း ၁၀၇
28:56
အခန္း ၁၀၈
29:24
အခန္း ၁၀၉
29:16
အခန္း ၁၁၀
30:24
အခန္း ၁၁၁
30:24
အခန္း ၁၁၂
30:24
အခန္း ၁၁၃
29:20
အခန္း ၁၁၄
29:24
အခန္း ၁၁၅
28:56
အခန္း ၁၁၆
29:20
အခန္း ၁၁၇
29:24
အခန္း ၁၁၈
29:36
အခန္း ၁၁၉
29:32
အခန္း ၁၂၀
29:08
အခန္း ၁၂၁
29:04
အခန္း ၁၂၂
29:04