သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • နာရီေပါင္း ေထာင္ခ်ီေသာ…

    - အေရွ့တုိင္းရုပ္ရွင္မ်ား

    - ဇာတ္လမ္းတိုမ်ား

    - အင္တာတိန္းမန္႔မ်ား

  • တိက်ေသာ ျမန္မာစာတန္းထိုးျဖင့္
  • အပိုင္းအစမွ အဆံုးထိ
  • အကန္႔အသတ္မရွိ ၾကည့္ခြင့္
ေမေမ႔အေမာေျပ
အပိုင္း- 118 (2017)

အခန္း ၁
34:16
အခန္း ၂
34:16
အခန္း ၃
34:16
အခန္း ၄
34:16
အခန္း ၅
34:16
အခန္း ၆
34:16
အခန္း ၇
34:16
အခန္း ၈
34:16
အခန္း ၉
34:16
အခန္း ၁၀
34:16
အခန္း ၁၁
34:16
အခန္း ၁၂
34:16
အခန္း ၁၃
34:16
အခန္း ၁၄
34:16
အခန္း ၁၅
34:24
အခန္း ၁၆
34:16
အခန္း ၁၇
34:16
အခန္း ၁၈
34:00
အခန္း ၁၉
34:16
အခန္း ၂၀
34:16
အခန္း ၂၁
34:16
အခန္း ၂၂
34:16
အခန္း ၂၃
34:16
အခန္း ၂၄
34:16
အခန္း ၂၅
34:16
အခန္း ၂၆
34:16
အခန္း ၂၇
34:16
အခန္း ၂၈
34:16
အခန္း ၂၉
34:16
အခန္း ၃၀
34:16
အခန္း ၃၁
34:16
အခန္း ၃၂
34:16
အခန္း ၃၃
34:16
အခန္း ၃၄
34:16
အခန္း ၃၅
34:16
အခန္း ၃၆
34:16
အခန္း ၃၇
34:16
အခန္း ၃၈
34:24
အခန္း ၃၉
34:16
အခန္း ၄၀
34:16
အခန္း ၄၁
34:16
အခန္း ၄၂
34:16
အခန္း ၄၃
34:16
အခန္း ၄၄
34:16
အခန္း ၄၅
34:16
အခန္း ၄၆
34:16
အခန္း ၄၇
34:16
အခန္း ၄၈
34:16
အခန္း ၄၉
34:16
အခန္း ၅၀
34:16
အခန္း ၅၁
34:24
အခန္း ၅၂
34:16
အခန္း ၅၃
34:20
အခန္း ၅၄
34:16
အခန္း ၅၅
34:16
အခန္း ၅၆
34:16
အခန္း ၅၇
34:16
အခန္း ၅၈
34:16
အခန္း ၅၉
34:20
အခန္း ၆၀
34:16
အခန္း ၆၁
34:20
အခန္း ၆၂
34:12
အခန္း ၆၃
34:20
အခန္း ၆၄
34:12
အခန္း ၆၅
34:16
အခန္း ၆၆
34:24
အခန္း ၆၇
34:16
အခန္း ၆၈
34:16
အခန္း ၆၉
34:12
အခန္း ၇၀
34:12
အခန္း ၇၁
34:12
အခန္း ၇၂
34:48
အခန္း ၇၃
34:48
အခန္း ၇၄
34:16
အခန္း ၇၅
34:16
အခန္း ၇၆
34:24
အခန္း ၇၇
34:16
အခန္း ၇၈
34:16
အခန္း ၇၉
34:12
အခန္း ၈၀
34:12
အခန္း ၈၁
34:12
အခန္း ၈၂
34:12
အခန္း ၈၃
34:00
အခန္း ၈၄
34:08
အခန္း ၈၅
34:20
အခန္း ၈၆
34:16
အခန္း ၈၇
34:12
အခန္း ၈၈
34:20
အခန္း ၈၉
34:12
အခန္း ၉၀
34:20
အခန္း ၉၁
34:12
အခန္း ၉၂
34:20
အခန္း ၉၃
34:20
အခန္း ၉၄
33:44
အခန္း ၉၅
34:20
အခန္း ၉၆
34:20
အခန္း ၉၇
34:24
အခန္း ၉၈
34:12
အခန္း ၉၉
34:16
အခန္း ၁၀၀
34:12
အခန္း ၁၀၁
34:20
အခန္း ၁၀၂
34:56
အခန္း ၁၀၃
34:16
အခန္း ၁၀၄
34:16
အခန္း ၁၀၅
34:24
အခန္း ၁၀၆
34:12
အခန္း ၁၀၇
34:16
အခန္း ၁၀၈
34:20
အခန္း ၁၀၉
34:16
အခန္း ၁၁၀
34:16
အခန္း ၁၁၁
34:16
အခန္း ၁၁၂
34:24
အခန္း ၁၁၃
34:16
အခန္း ၁၁၄
33:48
အခန္း ၁၁၅
33:48
အခန္း ၁၁၆
33:40
အခန္း ၁၁၇
33:56
အခန္း ၁၁၈
33:24