သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • နာရီေပါင္း ေထာင္ခ်ီေသာ…

    - အေရွ့တုိင္းရုပ္ရွင္မ်ား

    - ဇာတ္လမ္းတိုမ်ား

    - အင္တာတိန္းမန္႔မ်ား

  • တိက်ေသာ ျမန္မာစာတန္းထိုးျဖင့္
  • အပိုင္းအစမွ အဆံုးထိ
  • အကန္႔အသတ္မရွိ ၾကည့္ခြင့္
ထာ၀ရေႏြဦး
အပိုင္း- 122 (2017)

အခန္း ၁
33:16
အခန္း ၂
34:00
အခန္း ၃
31:56
အခန္း ၄
32:40
အခန္း ၅
33:00
အခန္း ၆
32:48
အခန္း ၇
33:24
အခန္း ၈
33:32
အခန္း ၉
32:24
အခန္း ၁၀
34:00
အခန္း ၁၁
32:56
အခန္း ၁၂
32:40
အခန္း ၁၃
33:36
အခန္း ၁၄
33:32
အခန္း ၁၅
31:48
အခန္း ၁၆
32:16
အခန္း ၁၇
31:56
အခန္း ၁၈
33:20
အခန္း ၁၉
33:12
အခန္း ၂၀
32:16
အခန္း ၂၁
32:56
အခန္း ၂၂
33:00
အခန္း ၂၃
33:04
အခန္း ၂၄
34:08
အခန္း ၂၅
34:04
အခန္း ၂၆
33:32
အခန္း ၂၇
33:00
အခန္း ၂၈
33:56
အခန္း ၂၉
34:00
အခန္း ၃၀
34:52
အခန္း ၃၁
33:40
အခန္း ၃၂
33:32
အခန္း ၃၃
33:04
အခန္း ၃၄
33:52
အခန္း ၃၅
34:00
အခန္း ၃၆
32:48
အခန္း ၃၇
32:48
အခန္း ၃၈
32:44
အခန္း ၃၉
33:36
အခန္း ၄၀
33:48
အခန္း ၄၁
32:32
အခန္း ၄၂
33:04
အခန္း ၄၃
33:36
အခန္း ၄၄
33:12
အခန္း ၄၅
33:12
အခန္း ၄၆
34:48
အခန္း ၄၇
34:48
အခန္း ၄၈
34:08
အခန္း ၄၉
34:56
အခန္း ၅၀
35:24
အခန္း ၅၁
34:00
အခန္း ၅၂
34:24
အခန္း ၅၃
34:16
အခန္း ၅၄
34:16
အခန္း ၅၅
34:48
အခန္း ၅၆
34:12
အခန္း ၅၇
34:20
အခန္း ၅၈
34:36
အခန္း ၅၉
34:28
အခန္း ၆၀
33:48
အခန္း ၆၁
33:52
အခန္း ၆၂
34:00
အခန္း ၆၃
34:36
အခန္း ၆၄
35:16
အခန္း ၆၅
35:12
အခန္း ၆၆
33:44
အခန္း ၆၇
35:12
အခန္း ၆၈
34:48
အခန္း ၆၉
35:28
အခန္း ၇၀
35:44
အခန္း ၇၁
35:00
အခန္း ၇၂
35:44
အခန္း ၇၃
34:52
အခန္း ၇၄
35:00
အခန္း ၇၅
35:36
အခန္း ၇၆
34:48
အခန္း ၇၇
34:48
အခန္း ၇၈
35:44
အခန္း ၇၉
35:32
အခန္း ၈၀
35:44
အခန္း ၈၁
33:52
အခန္း ၈၂
35:48
အခန္း ၈၃
35:00
အခန္း ၈၄
35:20
အခန္း ၈၅
35:08
အခန္း ၈၆
35:12
အခန္း ၈၇
35:08
အခန္း ၈၈
35:16
အခန္း ၈၉
35:40
အခန္း ၉၀
35:28
အခန္း ၉၁
34:00
အခန္း ၉၂
35:36
အခန္း ၉၃
35:36
အခန္း ၉၄
35:16
အခန္း ၉၅
34:48
အခန္း ၉၆
35:48
အခန္း ၉၇
35:36
အခန္း ၉၈
35:28
အခန္း ၉၉
35:12
အခန္း ၁၀၀
33:56
အခန္း ၁၀၁
35:32
အခန္း ၁၀၂
35:12
အခန္း ၁၀၃
33:12
အခန္း ၁၀၄
33:32
အခန္း ၁၀၅
34:00
အခန္း ၁၀၆
34:04
အခန္း ၁၀၇
34:16
အခန္း ၁၀၈
34:00
အခန္း ၁၀၉
34:52
အခန္း ၁၁၀
35:12
အခန္း ၁၁၁
34:48
အခန္း ၁၁၂
34:12
အခန္း ၁၁၃
34:24
အခန္း ၁၁၄
34:48
အခန္း ၁၁၅
34:36
အခန္း ၁၁၆
33:08
အခန္း ၁၁၇
33:16
အခန္း ၁၁၈
34:00
အခန္း ၁၁၉
34:12
အခန္း ၁၂၀
33:12
အခန္း ၁၂၁
34:28
အခန္း ၁၂၂
33:00