သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • နာရီေပါင္း ေထာင္ခ်ီေသာ…

    - အေရွ့တုိင္းရုပ္ရွင္မ်ား

    - ဇာတ္လမ္းတိုမ်ား

    - အင္တာတိန္းမန္႔မ်ား

  • တိက်ေသာ ျမန္မာစာတန္းထိုးျဖင့္
  • အပိုင္းအစမွ အဆံုးထိ
  • အကန္႔အသတ္မရွိ ၾကည့္ခြင့္
ကိုယ့္ရင္ထဲကပန္းေလး
အပိုင္း- 128 (2016)

အခန္း ၁
35:48
အခန္း ၂
35:40
အခန္း ၃
36:00
အခန္း ၄
32:56
အခန္း ၅
35:16
အခန္း ၆
34:48
အခန္း ၇
31:56
အခန္း ၈
34:32
အခန္း ၉
32:32
အခန္း ၁၀
32:56
အခန္း ၁၁
34:12
အခန္း ၁၂
33:36
အခန္း ၁၃
34:48
အခန္း ၁၄
34:00
အခန္း ၁၅
32:44
အခန္း ၁၆
33:00
အခန္း ၁၇
34:44
အခန္း ၁၈
34:48
အခန္း ၁၉
35:00
အခန္း ၂၀
34:32
အခန္း ၂၁
34:00
အခန္း ၂၂
33:36
အခန္း၂၃
33:24
အခန္း ၂၄
33:20
အခန္း၂၅
33:24
အခန္း ၂၆
33:12
အခန္း ၂၇
32:32
အခန္း ၂၈
32:56
အခန္း ၂၉
33:20
အခန္း ၃၀
32:52
အခန္း ၃၁
33:16
အခန္း ၃၂
33:40
အခန္း ၃၃
33:00
အခန္း ၃၄
32:56
အခန္း ၃၅
33:08
အခန္း ၃၆
33:24
အခန္း ၃၇
33:04
အခန္း ၃၈
32:52
အခန္း ၃၉
33:36
အခန္း ၄၀
33:12
အခန္း ၄၁
33:40
အခန္း ၄၂
33:48
အခန္း ၄၃
34:24
အခန္း ၄၄
34:44
အခန္း ၄၅
34:04
အခန္း ၄၆
34:28
အခန္း ၄၇
33:56
အခန္း ၄၈
34:16
အခန္း ၄၉
34:44
အခန္း ၅၀
35:00
အခန္း ၅၁
34:24
အခန္း ၅၂
34:16
အခန္း ၅၃
34:12
အခန္း ၅၄
34:00
အခန္း ၅၅
32:48
အခန္း ၅၆
34:32
အခန္း ၅၇
34:36
အခန္း ၅၈
34:28
အခန္း ၅၉
34:12
အခန္း ၆၀
34:28
အခန္း ၆၁
34:20
အခန္း ၆၂
34:08
အခန္း ၆၃
34:00
အခန္း ၆၄
34:36
အခန္း ၆၅
34:08
အခန္း ၆၆
33:48
အခန္း ၆၇
34:32
အခန္း ၆၈
34:08
အခန္း ၆၉
34:20
အခန္း ၇၀
34:32
အခန္း ၇၁
34:08
အခန္း ၇၂
34:08
အခန္း ၇၃
33:48
အခန္း ၇၄
34:00
အခန္း ၇၅
34:12
အခန္း ၇၆
34:44
အခန္း ၇၇
34:00
အခန္း ၇၈
34:24
အခန္း ၇၉
34:16
အခန္း ၈၀
34:36
အခန္း ၈၁
35:16
အခန္း ၈၂
34:48
အခန္း ၈၃
35:36
အခန္း ၈၄
34:56
အခန္း ၈၅
35:48
အခန္း ၈၆
34:40
အခန္း ၈၇
34:12
အခန္း ၈၈
34:04
အခန္း ၈၉
35:24
အခန္း ၉၀
34:04
အခန္း ၉၁
34:44
အခန္း ၉၂
34:44
အခန္း ၉၃
34:36
အခန္း ၉၄
34:56
အခန္း ၉၅
34:16
အခန္း ၉၆
34:40
အခန္း ၉၇
34:12
အခန္း ၉၈
34:48
အခန္း ၉၉
35:04
အခန္း ၁၀၀
34:08
အခန္း ၁၀၁
34:24
အခန္း ၁၀၂
34:32
အခန္း ၁၀၃
35:00
အခန္း ၁၀၄
34:44
အခန္း ၁၀၅
35:08
အခန္း ၁၀၆
35:32
အခန္း ၁၀၇
35:32
အခန္း ၁၀၈
34:36
အခန္း ၁၀၉
34:04
အခန္း ၁၁၀
36:36
အခန္း ၁၁၁
35:44
အခန္း ၁၁၂
34:24
အခန္း ၁၁၃
36:28
အခန္း ၁၁၄
37:20
အခန္း ၁၁၅
37:04
အခန္း ၁၁၆
36:36
အခန္း ၁၁၇
37:48
အခန္း ၁၁၈
34:48
အခန္း ၁၁၉
35:32
အခန္း ၁၂၀
34:32
အခန္း ၁၂၁
34:16
အခန္း ၁၂၂
35:48
အခန္း ၁၂၃
35:20
အခန္း ၁၂၄
35:08
အခန္း ၁၂၅
35:28
အခန္း ၁၂၆
34:28
အခန္း ၁၂၇
35:12
အခန္း ၁၂၈
35:20