သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • နာရီေပါင္း ေထာင္ခ်ီေသာ…

    - အေရွ့တုိင္းရုပ္ရွင္မ်ား

    - ဇာတ္လမ္းတိုမ်ား

    - အင္တာတိန္းမန္႔မ်ား

  • တိက်ေသာ ျမန္မာစာတန္းထိုးျဖင့္
  • အပိုင္းအစမွ အဆံုးထိ
  • အကန္႔အသတ္မရွိ ၾကည့္ခြင့္
အတိတ္ဧ။္ေနာက္ကြယ္
အပိုင္း- 104 (2017)

အခန္း ၁
32:08
အခန္း ၂
32:20
အခန္း ၃
32:36
အခန္း ၄
33:12
အခန္း ၅
33:24
အခန္း ၆
33:12
အခန္း ၇
33:40
အခန္း ၈
33:24
အခန္း ၉
32:52
အခန္း ၁၀
34:40
အခန္း ၁၁
33:40
အခန္း ၁၂
32:16
အခန္း ၁၃
32:36
အခန္း ၁၄
33:44
အခန္း ၁၅
33:36
အခန္း ၁၆
32:44
အခန္း ၁၇
32:24
အခန္း ၁၈
33:40
အခန္း ၁၉
34:48
အခန္း ၂၀
34:24
အခန္း ၂၁
34:16
အခန္း ၂၂
34:04
အခန္း ၂၃
34:12
အခန္း ၂၄
33:48
အခန္း ၂၅
33:36
အခန္း ၂၆
33:48
အခန္း ၂၇
34:28
အခန္း ၂၈
34:08
အခန္း ၂၉
33:40
အခန္း ၃၀
33:24
အခန္း ၃၁
33:08
အခန္း ၃၂
33:00
အခန္း ၃၃
32:08
အခန္း ၃၄
34:40
အခန္း ၃၅
32:44
အခန္း ၃၆
34:32
အခန္း ၃၇
34:48
အခန္း ၃၈
34:24
အခန္း ၃၉
34:00
အခန္း ၄၀
33:20
အခန္း ၄၁
33:36
အခန္း ၄၂
33:16
အခန္း ၄၃
33:12
အခန္း ၄၄
33:04
အခန္း ၄၅
33:16
အခန္း ၄၆
33:00
အခန္း ၄၇
33:40
အခန္း ၄၈
33:48
အခန္း ၄၉
33:36
အခန္း ၅၀
34:00
အခန္း ၅၁
34:32
အခန္း ၅၂
34:16
အခန္း ၅၃
35:36
အခန္း ၅၄
34:28
အခန္း ၅၅
34:24
အခန္း ၅၆
34:32
အခန္း ၅၇
35:00
အခန္း ၅၈
35:32
အခန္း ၅၉
35:44
အခန္း ၆၀
33:56
အခန္း ၆၁
34:40
အခန္း ၆၂
33:00
အခန္း ၆၃
33:04
အခန္း ၆၄
33:04
အခန္း ၆၅
33:00
အခန္း ၆၆
33:48
အခန္း ၆၇
33:24
အခန္း ၆၈
34:36
အခန္း ၆၉
34:04
အခန္း ၇၀
33:48
အခန္း ၇၁
34:12
အခန္း ၇၂
33:40
အခန္း ၇၃
34:12
အခန္း ၇၄
33:52
အခန္း ၇၅
33:44
အခန္း ၇၆
33:44
အခန္း ၇၇
33:44
အခန္း ၇၈
33:44
အခန္း ၇၉
33:36
အခန္း ၈၀
34:00
အခန္း ၈၁
33:56
အခန္း ၈၂
33:48
အခန္း ၈၃
33:56
အခန္း ၈၄
33:48
အခန္း ၈၅
33:56
အခန္း ၈၆
33:00
အခန္း ၈၇
32:48
အခန္း ၈၈
33:52
အခန္း ၈၉
34:00
အခန္း ၉၀
33:16
အခန္း ၉၁
33:52
အခန္း ၉၂
33:32
အခန္း ၉၃
33:48
အခန္း ၉၄
33:24
အခန္း ၉၅
33:48
အခန္း ၉၆
34:00
အခန္း ၉၇
34:00
အခန္း ၉၈
34:08
အခန္း ၉၉
33:56
အခန္း ၁၀၀
33:48
အခန္း ၁၀၁
33:52
အခန္း ၁၀၂
34:04
အခန္း ၁၀၃
33:40
အခန္း ၁၀၄
33:40