သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • နာရီေပါင္း ေထာင္ခ်ီေသာ…

    - အေရွ့တုိင္းရုပ္ရွင္မ်ား

    - ဇာတ္လမ္းတိုမ်ား

    - အင္တာတိန္းမန္႔မ်ား

  • တိက်ေသာ ျမန္မာစာတန္းထိုးျဖင့္
  • အပိုင္းအစမွ အဆံုးထိ
  • အကန္႔အသတ္မရွိ ၾကည့္ခြင့္
စိတ္၏ေစရာ
အပိုင္း- 12 (2016)
လူတစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕ စိတ္ကစဥ္႕ကလ်ားျဖစ္စဥ္မ်ားကို စိတ္ကူးယဥ္ဆန္ဆန္ ပုံေဖာ္ထားတဲ့ ဇာတ္လမ္းေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။
အဓိကသရုပ္ေဆာင္ : ခြ်ိဳင္ေဂ်ာင္ဟြန္း ၊ အိုေဆာင္အ
အခန္း ၁
9:40
အခန္း ၂
9:20
အခန္း ၃
9:04
အခန္း ၄
9:16
အခန္း ၅
8:40
အခန္း ၆
7:04
အခန္း ၇
9:04
အခန္း ၈
8:24
အခန္း ၉
9:32
အခန္း ၁၀
8:32
အခန္း ၁၁
9:52
အခန္း ၁၂
8:16