သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • နာရီေပါင္း ေထာင္ခ်ီေသာ…

    - အေရွ့တုိင္းရုပ္ရွင္မ်ား

    - ဇာတ္လမ္းတိုမ်ား

    - အင္တာတိန္းမန္႔မ်ား

  • တိက်ေသာ ျမန္မာစာတန္းထိုးျဖင့္
  • အပိုင္းအစမွ အဆံုးထိ
  • အကန္႔အသတ္မရွိ ၾကည့္ခြင့္
ေမတၱာရိပ္ျမံဳ
အပိုင္း- 54 (2016)

အခန္း ၁
1:04:40
အခန္း ၂
1:05:52
အခန္း ၃
1:05:16
အခန္း ၄
1:05:36
အခန္း ၅
1:04:20
အခန္း ၆
1:07:20
အခန္း ၇
1:06:56
အခန္း ၈
1:06:48
အခန္း ၉
1:05:44
အခန္း ၁၀
1:06:20
အခန္း ၁၁
1:06:28
အခန္း ၁၂
1:06:20
အခန္း ၁၃
1:06:56
အခန္း ၁၄
1:07:20
အခန္း ၁၅
1:07:16
အခန္း ၁၆
1:07:16
အခန္း ၁၇
1:07:44
အခန္း ၁၈
1:06:48
အခန္း ၁၉
1:06:20
အခန္း ၂၀
1:06:56
အခန္း ၂၁
1:05:52
အခန္း ၂၂
1:05:28
အခန္း ၂၃
1:06:44
အခန္း ၂၄
1:07:00
အခန္း ၂၅
1:07:16
အခန္း ၂၆
1:07:32
အခန္း ၂၇
1:05:44
အခန္း ၂၈
1:07:44
အခန္း ၂၉
1:07:28
အခန္း ၃၀
1:07:12
အခန္း ၃၁
1:06:56
အခန္း ၃၂
1:06:44
အခန္း ၃၃
1:07:28
အခန္း ၃၄
1:07:08
အခန္း ၃၅
1:07:36
အခန္း ၃၆
1:06:56
အခန္း ၃၇
1:07:40
အခန္း ၃၈
1:07:32
အခန္း ၃၉
1:07:00
အခန္း ၄၀
1:07:04
အခန္း ၄၁
1:07:32
အခန္း ၄၂
1:07:20
အခန္း ၄၃
1:06:20
အခန္း ၄၄
1:06:56
အခန္း ၄၅
1:07:32
အခန္း ၄၆
1:07:32
အခန္း ၄၇
1:07:32
အခန္း ၄၈
1:07:32
အခန္း ၄၉
1:06:28
အခန္း ၅၀
1:06:56
အခန္း ၅၁
1:06:32
အခန္း ၅၂
1:05:28
အခန္း ၅၃
1:04:52
အခန္း ၅၄
1:06:24