သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • နာရီေပါင္း ေထာင္ခ်ီေသာ…

    - အေရွ့တုိင္းရုပ္ရွင္မ်ား

    - ဇာတ္လမ္းတိုမ်ား

    - အင္တာတိန္းမန္႔မ်ား

  • တိက်ေသာ ျမန္မာစာတန္းထိုးျဖင့္
  • အပိုင္းအစမွ အဆံုးထိ
  • အကန္႔အသတ္မရွိ ၾကည့္ခြင့္
တရားေသာေရွ႕ေန
အပိုင္း- 20 (2016)
JoDeulHoဆိုသူမွာအလြန္ေၾကာ္ၾကားေသာေရွ႔ေနတစ္ေယာက္ျဖစ္ျပီးေနာက္ပိုင္းအက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြေတြ႔လာရတဲ့အခါထိုအရာေတြကိုဆန့္က်င္သူတေယာက္ျဖစ္လာပါ ေတာ့တယ္။ သူ႔ရဲ့ဘ၀ကို ရြာေလးတရြာမွာ ဥပေဒေရွ့ေနတေယာက္အျဖစ္ အေျခခ်ျပီး တရားမ်ွတမႈ နဲ႔ အျပစ္မဲ့တဲ့သူေတြကို ကာကြယ္ပါေတာ့တယ္။
အဓိကသရုပ္ေဆာင္ : ပတ္ရွင္ယန္း ၊ ကန္ဆိုရာ
အခန္း ၁
59:04
အခန္း ၂
59:04
အခန္း ၃
59:04
အခန္း ၄
58:56
အခန္း ၅
59:04
အခန္း ၆
59:04
အခန္း ၇
59:08
အခန္း ၈
59:04
အခန္း ၉
58:52
အခန္း ၁၀
57:56
အခန္း ၁၁
59:16
အခန္း ၁၂
59:04
အခန္း ၁၃
58:20
အခန္း ၁၄
59:04
အခန္း ၁၅
59:04
အခန္း ၁၆
59:04
အခန္း ၁၇
58:56
အခန္း ၁၈
58:52
အခန္း ၁၉
58:16
အခန္း ၂၀
58:40