သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • နာရီေပါင္း ေထာင္ခ်ီေသာ…

    - အေရွ့တုိင္းရုပ္ရွင္မ်ား

    - ဇာတ္လမ္းတိုမ်ား

    - အင္တာတိန္းမန္႔မ်ား

  • တိက်ေသာ ျမန္မာစာတန္းထိုးျဖင့္
  • အပိုင္းအစမွ အဆံုးထိ
  • အကန္႔အသတ္မရွိ ၾကည့္ခြင့္
ေအာက္ဆီဂ်င္လူသား
အပိုင္း- 2 (2015)
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀ါသနာတူ အဖြဲ႔ အျဖစ္ဖန္တီးကာ အနာဂါတ္ ကမၻေျမႀကီးကို မည္သို႔မည္ပုံ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၾကမလဲဆိုတာကို ဟာသေႏွာၿပီး ဖန္တီးတင္ဆက္ထားတဲ့ ပညာေပး ဇာတ္လမ္းေကာင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။
အဓိကသရုပ္ေဆာင္ : လီဂ်င္ဟို ၊ ကင္(မ္)ဂ်င္အ
အခန္း ၁
7:36
အခန္း ၂
8:28