သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • နာရီေပါင္း ေထာင္ခ်ီေသာ…

    - အေရွ့တုိင္းရုပ္ရွင္မ်ား

    - ဇာတ္လမ္းတိုမ်ား

    - အင္တာတိန္းမန္႔မ်ား

  • တိက်ေသာ ျမန္မာစာတန္းထိုးျဖင့္
  • အပိုင္းအစမွ အဆံုးထိ
  • အကန္႔အသတ္မရွိ ၾကည့္ခြင့္
တို႔ရဲ႕တကၠသိုလ္
အပိုင္း- 6 (2014)
တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူဘ၀မွာ ႀကံဳေတြ႕ရတဲ့ အခက္ခဲျပႆနာမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာေက်ာ္ျဖတ္ခဲ႔တဲ့ ေက်ာင္းသူသုံးဦးအေၾကာင္းကို ရိုက္ကူးတင္ဆက္ ထားတာပဲျဖစ္ပါတယ္။
အဓိကသရုပ္ေဆာင္ : ေဘဟီဟီး ၊ ကင္(မ္)၀ူဂ်ဴ
အခန္း ၁
9:48
အခန္း ၂
8:44
အခန္း ၃
10:16
အခန္း ၄
8:40
အခန္း ၅
7:20
အခန္း ၆
13:00