သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • နာရီေပါင္း ေထာင္ခ်ီေသာ…

    - အေရွ့တုိင္းရုပ္ရွင္မ်ား

    - ဇာတ္လမ္းတိုမ်ား

    - အင္တာတိန္းမန္႔မ်ား

  • တိက်ေသာ ျမန္မာစာတန္းထိုးျဖင့္
  • အပိုင္းအစမွ အဆံုးထိ
  • အကန္႔အသတ္မရွိ ၾကည့္ခြင့္
The Return of Superman
အပိုင္း- 55 (2017)

အခန္း ၁
1:24:28
အခန္း ၂
1:24:04
အခန္း ၃
1:24:00
အခန္း ၄
1:24:24
အခန္း ၅
1:24:24
အခန္း ၆
1:24:16
အခန္း ၇
1:24:28
အခန္း ၈
1:24:36
အခန္း ၉
1:24:28
အခန္း ၁၀
1:24:44
အခန္း ၁၁
1:24:48
အခန္း ၁၂
1:24:48
အခန္း ၁၃
1:28:00
အခန္း ၁၄
1:26:16
အခန္း ၁၅
1:30:00
အခန္း ၁၆
1:28:56
အခန္း ၁၇
1:29:12
အခန္း ၁၈
1:28:12
အခန္း 19
1:28:56
အခန္း ၂၀
1:39:04
အခန္း ၂၁
1:30:00
အခန္း ၂၂
2:09:16
အခန္း ၂၃
1:30:04
အခန္း ၂၄
1:30:08
အခန္း ၂၅
1:26:56
အခန္း ၂၆
1:30:08
အခန္း ၂၇
1:29:48
အခန္း ၂၈
1:25:36
အခန္း ၂၉
1:29:28
အခန္း ၃၀
1:30:00
အခန္း ၃၁
1:29:48
အခန္း ၃၂
1:29:28
အခန္း ၃၃
1:30:24
အခန္း ၃၄
1:32:44
အခန္း ၃၅
1:33:24
အခန္း ၃၆
1:31:08
အခန္း ၃၇
1:33:24
အခန္း ၃၈
1:36:12
အခန္း ၃၉
1:53:52
အခန္း ၄၀
1:35:28
အခန္း ၄၁
1:33:44
အခန္း ၄၂
1:33:52
အခန္း ၄၃
1:33:28
အခန္း ၄၄
1:29:48
အခန္း ၄၅
1:29:48
အခန္း ၄၆
1:29:24
အခန္း ၄၇
1:29:52
အခန္း ၄၈
1:28:28
အခန္း ၄၉
1:30:00
အခန္း ၅၀
1:29:56
အခန္း ၅၁
1:29:36
အခန္း ၅၂
1:30:04
အခန္း ၅၃
1:30:00
အခန္း ၅၄
1:29:48
အခန္း ၅၅
1:29:48