သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • နာရီေပါင္း ေထာင္ခ်ီေသာ…

    - အေရွ့တုိင္းရုပ္ရွင္မ်ား

    - ဇာတ္လမ္းတိုမ်ား

    - အင္တာတိန္းမန္႔မ်ား

  • တိက်ေသာ ျမန္မာစာတန္းထိုးျဖင့္
  • အပိုင္းအစမွ အဆံုးထိ
  • အကန္႔အသတ္မရွိ ၾကည့္ခြင့္
Pet Story
အပိုင္း- 12 (2017)
တိရစၦာန္ေလးေတြအေပၚထားရွိတဲ့လူတို႔ရဲ႕မတူညီတဲ့စိတ္ေနစိတ္ထားသနားစရာေကာင္းတဲ့စြန္႕ပစ္ခံတိရစၦာန္ေလးေတြရဲ႕ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရမႈ။ အျပစ္မဲ့တိရစၦာန္ေလးေတြကိုကိုယ္က်ဳိးအတြက္အသုံးခ်မႈျဖစ္ရပ္ေတြစိတ္ထားျမင့္ျမတ္တဲ့လူေတြနဲ႔ေတြ႕ဆုံျပီးသူတို႔ေလးေတြရဲဘ၀ေျပာင္းလဲလာမႈ။ သခင္နဲ႔၎တိရစၦာန္ေလးေတြရဲ႕စိတ္ခ်င္းဆက္သြယ္ေနမႈနဲ႔သခင္အေပၚတြယ္တာမႈ၎တိရစာွွၦန္လးေတြရဲ႕စိတ္ဒဏ္ရာနဲ႔က်န္းမာေရးအေျခအေနကိုကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္နဲ႔ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျပီး တိရစၦာန္ေလးေတြ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတဲ့ က်န္းမာေရးအေျခအေန စတာေတြကို ႐ိုက္ကူးတင္ျပထားတဲ့ အစီစဥ္ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။
အခန္း ၁
28:08
အခန္း ၂
25:48
အခန္း ၃
25:24
အခန္း ၄
25:44
အခန္း ၅
25:08
အခန္း ၆
22:28
အခန္း ၇
26:20
အခန္း ၈
25:12
အခန္း ၉
24:28
အခန္း ၁၀
25:32
အခန္း ၁၁
24:52
အခန္း ၁၂
25:44