သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • နာရီေပါင္း ေထာင္ခ်ီေသာ…

    - အေရွ့တုိင္းရုပ္ရွင္မ်ား

    - ဇာတ္လမ္းတိုမ်ား

    - အင္တာတိန္းမန္႔မ်ား

  • တိက်ေသာ ျမန္မာစာတန္းထိုးျဖင့္
  • အပိုင္းအစမွ အဆံုးထိ
  • အကန္႔အသတ္မရွိ ၾကည့္ခြင့္
Vitamin
အပိုင္း- 20 (2017)
ဗီတာမင္အစီအစဥ္ဟာလူသားတိုင္းအတြက္လိုအပ္တဲ့က်န္းမာေရးအသိပညာေတြကိုကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ကိုရီးယားႏုိင္ငံရိွေက်ာ္ၾကားေသာအႏုပညာရွင္မ်ားမွတုိက္ရိုက္ေဆြးေႏြးသည့္အစီအစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုခ်င္းစီရဲ့ေကာင္းက်ိဳး၊ဆိုးက်ိဳး၊ေနထိုင္စားေသာက္မႈပံုစံမ်ားကိုနည္းလမ္းတက်ေဆြးေႏြးေပးထားတဲ့အစီအစဥ္ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။က်ယ္ျပန္႔တဲ့က်န္းမာေရးဆိုင္ရာဗဟုသုတ၊ေပါ့ပါးသည့္ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားအားကစား၊ရာသီဥအလိုက္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရန္ ၊ ေရွာင္ရန္ မ်ားကိုပါ သိရိွႏိုင္မယ့္ ဗီတာမင္အစီအစဥ္ ျဖစ္ပါတယ္။
အဓိကအစီအစဥ္တင္ဆက္သူ : လီဟီေဂ်း ၊ ကင္ေတးဟြန္
အခန္း ၆၀၃
54:56
အခန္း ၆၀၄
55:12
အခန္း ၆၀၅
55:32
အခန္း ၆၀၆
54:16
အခန္း ၆၀၇
54:32
အခန္း ၆၀၈
56:24
အခန္း ၆၀၉
53:20
အခန္း ၆၁၀
55:20
အခန္း ၆၁၁
55:08
အခန္း ၆၁၂
55:28
အခန္း ၆၁၃
54:48
အခန္း ၆၁၄
55:04
အခန္း ၆၁၅
56:12
အခန္း ၆၁၆
55:40
အခန္း ၆၁၇
55:40
အခန္း ၆၁၈
55:20
အခန္း ၆၁၉
55:00
အခန္း ၆၂၀
54:28
အခန္း ၆၂၁
55:16
အခန္း ၆၂၂
56:00