႐ုပ္႐ွင္ၾကည့္မယ္

အေကာင္းဆုံး ျမန္မာဇာတ္လမ္းမ်ား

အကန္႔အသတ္မရွိၾကည့္

ေတာခ်စ္တီး

ရြာထဲမွာေငြတုိးေပးေနတဲ့ ခ်စ္တီးဆုိတဲ့ေကာင္ေလးနဲ႔ လ၀န္းဆုိတဲ့ေကာင္မေလးတုိ႔ရဲ႕ ရန္ပဲြ။ ၾကားကေနဝင္ေရာက္ျဖန္ေဖ်ေပးတဲ့ ခ်စ္တီး ရဲ႕ ဦးေလးနဲ႕ လ၀န္း ရဲ႕ အေဒၚ တုိ႔ႏွစ္ေယာက္ပတ္သက္မိရာကေန စျပီး ဘာေတြေျပာင္းလဲသြားမလဲဆုိတာ ၾကည့္လုိက္ရေအာင္။
သရုပ္ေဆာင္ - ျမတ္သူေက်ာ္၊ ဆုအိမ္႔စံ
ဒါရိုက္တာ - ရာဇ၀င္ကို

01:39:00