႐ုပ္႐ွင္ၾကည့္မယ္

အေကာင္းဆုံး ျမန္မာဇာတ္လမ္းမ်ား

အကန္႔အသတ္မရွိၾကည့္

ဖေယာင္းတုိင္

အေပ်ာ္ၾကိဳက္တဲ့လင္မယားႏွစ္ေယာက္မွ ကေလးရၿပီးေနာက္ပိုင္း ကေလးကုိ ေမြးစားဖုိ႔လူတစ္ေယက္ကုိေပးလုိက္တဲ့အခါ....
သရုပ္ေဆာင္ - မင္းေမာ္ကြန္း၊မုိ႔မို႔ျမင့္ေအာင္
ဒါရိုက္တာ - ဝင္းထြန္းထြန္း

2:10:43